Untitled Document
             
Mr Thuấn - Phần Mềm Nhà thuốc
hotline 0979-39-53-53
Mr.Tuấn - Kinh doanh
hotline 08-3550-0115
hotline 0978-39-53-53
       
 
 
 
 
       
  Phần mềm quản lý bán lẻ  
  Phần mềm quản lý nhà thuốc  
  Phần mềm quản lý tài sản  
  Phần mềm quản lý vận tải  
  Phần mềm quản lý DV lai dắt & đại lý tàu biển  
  Phần mềm quản lý khách sạn  
     
 
 
 
 
  Phân hệ Kế toán - Tài chính  
  Phân hệ quản lý Mua hàng  
  Phân hệ quản lý Bán hàng  
Phân hệ quản trị Sản xuất - Giá thành  
  Phân hệ quản lý Tài sản & Công cụ  
 
 
  Quản lý giao nhận - Vận tải
     
 
  Cơ sở dữ liệu Oracle  
  100% giao diện Web  
  Kiến trúc ứng dụng 3 lớp  
  Mô hình dữ liệu tập trung - Tức thời  
  Tiếng Việt Unicode UTF-8  
  Các ưu điểm vượt trội  
 

   
   
XMan-MRP 2.0 (XMan - Manufacturing Resource Planning) là phần mềm phục vụ công tác quản lý quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp. XMan-MRP được FBS thiết kế và xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý của các công ty lớn có nhiều phân xưởng sản xuất ra nhiều sản phẩm khác nhau, các sản phẩm có cấu trúc phân thành nhiều cấp; có nhu cầu quản lý số liệu tập trung thống nhất, nhu cầu tổng hợp và phân tích tình hình dự trữ và cung ứng vật tư, tình hình sản xuất,… một cách nhanh chóng tức thời và chính xác. Phần mềm XMan-MRP là một phần của hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
   

•  Dự báo và lập kế hoạch sản xuất

•  Lập kế hoạch nhu cầu vật tư và các yêu cầu mua vật tư

•  Quản lý xuyên suốt tất cả công đoạn trong quy trình sản xuất

•  Quản lý định mức sản xuất

•  Tính và phân tích giá thành cho từng loại sản phẩm

•  Quản lý tình hình xuất nhập tồn vật tư tại các kho ở từng phân xưởng sản xuất ấấ

•  Lập các báo cáo quản trị sản xuất ấ

•  ...

XMan-MRP là một môi trường cộng tác liên kết công việc của tất cả cán bộ phụ trách quản lý sản xuất của doanh nghiệp. Bắt đầu từ khâu dự báo kinh doanh của từng mặt hàng -> lập kế hoạch sản xuất -> yêu cầu mua vật tư -> nhập kho vật tư -> phát lệnh sản xuất -> xuất vật tư đi sản xuất -> nhập kho thành phẩm và thu hồi phế liệu -> tính giá thành sản phẩm.

 

Thông tin được các cán bộ tham gia trong quy trình sản xuất tuần tự bổ sung qua các khâu xuyên suốt theo quá trình mua hàng. Thông tin được liên kết, cập nhật tức thời và không có bất cứ sự trùng lắp nào. Công việc ở từng khâu được quy cách hoá và đơn giản hoá giúp người sử dụng xử lý công việc chính xác nhanh chóng và đơn giản. Công tác mua hàng không quá phụ thuộc vào cán bộ. Công ty dễ dàng thay thế hay luân chuyển cán bộ vào những vị trí phù hợp nhất.

 
CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH
   

Quản lý kế hoạch sản xuất

•  Dự báo kinh doanh

•  Lập kế hoạch sản xuất

•  Lập kế hoạch cung ứng vật tư

•  Lập các phiếu yêu cầu mua vật tư

•  Điều chỉnh kế hoạch sản xuất

•  Xuất hàng, in phiếu xuất hàng

•  …

Quản lý định mức sản xuất

•  Bảng cấu trúc phân cấp sản phẩm

•  Bảng định nghĩa quy trình sản xuất

•  Bảng định mức vật tư (BOM)

•  Bảng định mức lao động

•  …

Hệ thống danh mục

•  Danh mục thành phẩm, bán thành phẩm

•  Danh mục vật tư, nhóm vật tư

•  Danh mục phân xưởng, kho vật tư

•  Danh mục các loại lao động, trạng thái làm việc

•  Danh mục các công đoạn sản xuất

•  Danh mục các trung tâm chi phí

•  Đăng ký phương thức hạch toán kế toán các nghiệp vụ sản xuất

•  …

 
 
 

Quản lý kho phân xưởng

•  Quản lý tồn kho vật tư theo từng mã vật tư, từng kho

•  Quản lý nhiều đơn vị tính khác nhau cho một loại vật tư

•  Đăng ký mức sàn và trần tồn kho cho từng loại vật tư.

•  Cảnh báo hiện tượng tồn kho thấp hơn sàn hoặc cao hơn trần của từng loại vật tư.

•  …

Quản lý công nợ khách hàng

•  Quản lý công nợ chi tiết đến từng đơn hàng, tuổi nợ theo từng đơn hàng, theo thời gian mua hàng, …

•  Phân tích tuổi nợ khách hàng theo tháng, 3 tháng, 6 tháng,...

•  Đăng ký giới hạn định mức công nợ tối đa theo thời gian và tổng số tiền cho từng khách hàng

•  …

Quản trị hệ thống

•  Danh mục Chức năng của XMan-MRP

•  Danh sách Nhóm người sử dụng (Roles)

•  Danh sách Người sử dụng (Users)

•  Phân quyền sử dụng các chức năng

•  Phân quyền quản lý theo nhóm sản phẩm

•  Phân quyền khai thác các báo cáo

•  Đăng ký các câu thông báo hệ thống

 
 

Hệ thống báo cáo

•  Báo cáo dự báo kinh doanh

•  Báo cáo kế hoạch sản xuất

•  Báo cáo kế hoạch vật tư

•  Báo cáo theo dõi yêu cầu mua vật tư

•  Báo cáo định mức vật tư, lao động

•  Báo cáo tình hình sản xuất

•  Báo cáo tình hình xuất vật tư SX, nhập thành phẩm

•  Báo cáo tồn kho thành phẩm, bán thành phẩm

•  Báo cáo tồn kho vật tư

•  Báo cáo thu hồi vật tư, phế liệu

•  Báo cáo phân tích giá thành sản xuất

•  ...

 
 
   
 

WebFbs blog
Design by FBS Co., Ltd.
 
Copyright 2005 FBS Co., Ltd.. All right reserved
fbs.com.vn Webutation